Externe Vertrouwenspersoon

De verplichting om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen

Waar mensen samenwerken is er kans op ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Als een situatie escaleert is de prijs die hiervoor moet worden betaald vaak hoog; zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Niet alleen kan psychische schade ontstaan, maar ook de kosten van ziekteverzuim, verlies van productiviteit, ontslagvergoedingen en imagoschade kunnen hoog oplopen.


Verplichting ARBOwet

Elke organisatie, groot en klein, moet beleid hebben om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Verplichte Klokkenluidersregeling

Bedrijven met méér dan 50 medewerkers zijn bovendien verplicht een Klokkenluidersregeling te hebben.


Waarom zou je een vertrouwenspersoon aanstellen?

1. Goed zorgen voor het mentale welzijn van je medewerkers

Elke medewerker kan te maken krijgen met integriteitsschendingen, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld op de werkvloer. Hij of zij ziet niet altijd kans om deze problemen zelf op te lossen. Soms speelt ook schaamte een rol om zaken bespreekbaar te maken met een collega of met een leidinggevende. Dan is het fijn als deze medewerker zijn of haar verhaal vertrouwelijk kan doen bij de vertrouwenspersoon en kan sparren over mogelijke oplossingen. Bij voorkeur is de vertrouwenspersoon niet iemand van HR of het hoger management vanwege de dubbele petten.

Een medewerker die veilig zijn of haar verhaal kan doen en met de vertrouwenspersoon kan sparren over mogelijke oplossingen, kan escalatie van het probleem zoveel mogelijk voorkomen.


2. Hoge ontslagvergoedingen voorkomen

Het hebben van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar jurisprudentie leert ons dat rechters hogere ontslagvergoedingen opleggen wanneer er geen vertrouwenspersoon (intern of extern) is aangesteld. Om vervelende situaties en escalatie daarvan zoveel mogelijk te voorkomen bieden veel werkgevers hun werknemers de mogelijkheid om in een veilige setting en geheel vertrouwelijk hun verhaal te doen bij de door het bedrijf aangestelde (externe) vertrouwenspersoon.


3. Verzuimkosten en Imagoschade voorkomen

Werknemers kunnen vrijblijvend (gevoelige) zaken bespreken met een gecertificeerde en geregistreerde vertrouwenspersoon. Vaak betreft het onderwerpen die hij of zij liever niet direct deelt met de eigen collega's of met de leidinggevende, maar die wél van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfscultuur, het bedrijfsimago, het ziekteverzuim en de productiviteit. Eén of meerdere gesprekken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon haalt de druk van de ketel en voorkomt meestal escalatie.


4. Beleid vaststellen en handen en voeten geven

Een vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting. Hij of zij geeft deskundig advies bij het opstellen van een gedragscode, een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersoon signaleert knelpunten en geeft advies voor verbetering.

Het beleid krijgt handen en voeten door  regelmatig voorlichting te geven aan alle medewerkers. De vertrouwenspersoon kan daar goed in ondersteunen.


Een vertrouwenspersoon schakel je in bij:

  • Ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld, ongewenste intimiteit en intimidatie dat gericht is tegen individuele medewerkers (ARBOwet Psychosociale Arbeidsbelasting). De medewerker kan zijn of haar verhaal vertrouwelijk kwijt aan de vertrouwenspersoon en wordt begeleid in het proces dat mogelijk volgt.
  • Integriteitsproblemen zoals bijvoorbeeld corruptie, machtsmisbruik, fraude, nalatigheid en andere zaken die de hele organisatie en/of de maatschappij schaden (Wet Huis voor Klokkenluiders). De medewerker die wil melden kan anoniem vertrouwelijk sparren met de vertrouwenspersoon en wordt begeleid in het proces dat mogelijk volgt. 
  • Advies ten aanzien van beleid en het voldoen aan de wetgeving als het gaat om goed werkgeverschap en het creëren van een veilige werkomgeving.
  • Voorlichting geven over het beleid in de organisatie aan managers en medewerkers,

Rol van de vertrouwenspersoon:

  • Opvang en begeleiding van de werknemer
  • Signaleren van knelpunten en adviseren bij het maken van beleid ten behoeve van een veilig werkklimaat
  • Voorlichten en informeren van werknemers en management over het beleid in de organisatie en de rol van de vertrouwenspersoon

Anja Westerink is gecertificeerde externe vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Zij is geregistreerd in het LVV beroepsregister. Als externe vertrouwenspersoon adviseert zij bedrijven bij het opstellen van beleid, verzorgt voorlichting en presentaties in de organisatie en is aanspreekpunt voor de werknemers.


Klik hier om contact op te nemen